Dofinansowanie PFRON

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dofinansowaniach i refundacji PFRON
dofinansowania nfz pfron pcpr

Dofinansowanie PFRON

Osoby niepełnosprawne, którym trudno jest sfinansować udział własny przy zakupie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych (obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki aparaty słuchowe, itp.) mogą starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O dopłatę można wnioskować w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwych dla miejsca zamieszkania.

Zapytaj w sprawie dofinansowania refundacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Reha-Max, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.

Czym jest PFRON?

Zadaniem fundacji PFRON jest wspieranie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Chodzi głównie o pomoc przy zakupie sprzętu do rehabilitacji, jak również likwidację barier architektonicznych i wsparcie w procesie zatrudniania. Otrzymane środki mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele, które zostały zawarte w ustawie. Mogą być przeznaczone między innymi na:
1. obniżanie kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych,
2. przystosowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych,
3. turnusy rehabilitacyjne,
4. zakup sprzętu ortopedycznego i do rehabilitacji,
5. likwidację barier,
6. wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ? kwoty i dokumenty

Wnioski o dofinansowania PFRON i PCPR można składać przez cały rok w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania, głównie dlatego, że w różnych Centrach mogą obowiązywać inne dodatkowe kryteria. Potrzebne druki w wersji papierowej otrzymamy w poszczególnych PCPR-ach, a w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej.
Najważniejszym kryterium do otrzymania dofinansowania dla niepełnosprawnych jest kryterium dochodowe. Oblicza się je na podstawie średniego miesięcznego dochodu wyliczonego z trzech ostatnich miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku o dofinansowanie PCPR. Dochód nie może przekroczyć kwoty:

1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
2. 65% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli wnioskujący jest osobą samotną.

Dokładne, aktualne kwoty dostępne są na stronie PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Niepełnosprawny może otrzymać dofinansowanie:

1. do 100% kosztów udziału własnego w limicie ceny, gdy taki udział jest wymagany,
2. do 150% kwoty limitu przewidzianego na dany sprzęt, który został podany przez NFZ, gdy cena zakupu była wyższa od ustalonego limitu,
3. do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego , ale nie więcej niż do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego).

Osoba wnioskująca musi zadeklarować udział środków własnych w takiej wysokości, która stanowi minimum 20% kosztów sprzętu.
Przyznanie środków na dofinansowanie wiąże się z podpisaniem umowy, w której musi znaleźć się:
1. wysokość kwoty dofinansowania i cel przeznaczenia,
2. sposób przekazania środków,
3. termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o dofinansowanie,
2. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3. ksero zlecenia lekarskiego na sprzęt potwierdzone przez NFZ,
4. zaświadczenie o wysokości dochodów,
5. faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup.
PCPR rozpatruje wnioski na bieżąco aż do chwili wyczerpania środków przewidzianych na dany cel.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dla wielu niepełnosprawnych dużym problemem są bariery architektoniczne, które znacznie utrudniają im codzienne funkcjonowanie (urbanistyka, architektura, transport, komunikowanie się, czy urządzenia techniczne). O dofinansowanie mogą starać się osoby, które na przykład mają problem z dotarciem do różnych miejsc, jak również Ci którzy potrzebują przystosować miejsce zamieszkania do swoich potrzeb. Dopłatą objęte jest na przykład:
1. łóżko rehabilitacyjne,
2. schodołaz,
3. podnośnik wannowy,
4. podnośnik transportowo-kąpielowy,
a także: prace budowlane, jak na przykład wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego itp. (do 95% wartości sprzętu lub wykonanych prac).
Dofinansowanie w celu likwidacji barier technicznych obejmuje zakup sprzętu technicznego, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonować. Ubiegać się o nie można w sytuacji kiedy wymagają tego potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Aby otrzymać środki należy złożyć potrzebne dokumenty:
1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3. dokument określający podstawę prawną zameldowania w danym lokalu,
4. kosztorys,
5. zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac.