Dofinansowanie PCPR, MOPS

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dofinansowaniach i refundacji w ramach PCPR MOPR oraz MOPS
dofinansowania nfz pfron pcpr

Dofinansowanie PCPR, MOPR, MOPS

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, których nie stać na kupno z powodu braku własnych środków lub w sytuacji kiedy dany sprzęt nie jest objęty refundacją NFZ, mogą starć się o dofinansowanie PCPR lub z MOPS. Obie instytucje, zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomagają uzyskać finanse na zakup w/w sprzętu.

Zapytaj w sprawie dofinansowania refundacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Reha-Max, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.

O jakie dofinansowanie z PCPR/MOPS można się ubiegać?

Środki finansowe na sprzęt rehabilitacyjny można otrzymać w dwóch przypadkach:

I. Dofinansowanie na zakup sprzętu refundowanego przez NFZ

O dofinansowanie z PCPR do wózka może starać się osoba będąca już w posiadaniu takiego sprzętu, który został częściowo zrefundowany przez NFZ, a częściowo zapłacony ze środków własnych. Można wnioskować o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy złożyć wniosek o dofinansowanie z PCPR (dostępny w każdym oddziale PCPR lub MOPS) i komplet wymaganych dokumentów:

1. ksero zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne potwierdzone przez oddział NFZ,
2. faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny wystawiona na osobę niepełnosprawną (w przypadku dziecka na rodzica lub prawnego opiekuna). Na fakturze musi być informacja o wysokości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ,
3. orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica,
4. oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów osoby niepełnosprawnej lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, jego rodzica w przeliczeniu na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,
5. nr NIP.

Wysokość wypłaconego dofinansowania może wynieść nawet 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, ale pod warunkiem, że cena zakupu nie była wyższa od wyznaczonego przez NFZ limitu na dany sprzęt. W przeciwnym wypadku jeżeli cena przekroczyła limit ustalony przez Fundusz na dany przedmiot ortopedyczny, to może być wypłacone 150% wyznaczonej kwoty limitu. Można starać się między innymi o dofinansowanie PCPR do wózka inwalidzkiego.

II. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny nie refundowany przez NFZ

Pozwala uzyskać do 60% wartości zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek, oraz takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania z udziałem NFZ, z tą zmianą, że zamiast zlecenia na sprzęt dostarczamy zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu takiego przedmiotu. Aby przyznane środki zostały wypłacone, należy podpisać umowę i przedstawić fakturę celem wykonania przelewu na konto sprzedawcy.
O dofinansowanie można ubiegać się na przykład kupując taki sprzęt, jak:

– maty do hydromasażu,
– sprzęt do ćwiczeń,
– sprzęt toaletowy dla osób niepełnosprawnych,
– inne produkty niezbędne do rehabilitacji.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych w ramach dowozu na zajęcia rehabilitacyjne mogą zwrócić się do PCPR dofinansowanie do fotelika samochodowego.

Niepełnosprawni i bariery architektoniczne

O dofinansowanie z PCPR dla niepełnosprawnych mogą starać się niepełnosprawni, którzy kwalifikują się do refundacji kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, czy sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski mogą składać przez cały rok. Podstawowym warunkiem do udzielenia dofinansowania PCPR jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Starając się o dofinansowanie PCPR do sprzętu rehabilitacyjnego należy pamiętać o tym, że najpierw należy podpisać umowę, a dopiero później zająć się zakupem. Do składanego wniosku należy dołączyć fakturę ofertową, czyli proforma.
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie PFRON i PCPR wnioskując o likwidację barier architektonicznych i technicznych, które utrudniają im codzienne życie. Do składanego wniosku muszą dołączyć szereg niezbędnych dokumentów, między innymi faktury proforma lub oferty cenowe, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o pobieraniu nauki itd. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w biurze PCPR lub PFRON najbliższym miejsca zamieszkania.